Top

ŞİKAYET TALEP SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ


Çorlu Ticaret Odası’nın 15538 sicil numarasına kayıtlı, Çorlu Vergi Dairesi 8100381096 vergi numaralı, Ali Paşa Mahallesi Sülün Caddesi No:10 / B -C Çorlu / TEKİRDAĞ adresinde bulunan WESTEM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (bundan böyle “WESTEM ENERJİ” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusu olup; KVKK’nın 10.Maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına 09.02.2020 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni değerli bilgilerinize sunulmuştur.

KVKK’ da yapılan tanımlamalara göre Kişisel Veri, “Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Gerçek Kişiye İlişkin Her Türlü Bilgiyi ”; İlgili Kişi, “ Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişiyi ”; Kişisel Verilerin İşlenmesi, “Kişisel Verilerin Tamamen veya Kısmen Otomatik Olan ya da Herhangi Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla Otomatik Olmayan Yollarla Elde Edilmesi, Kaydedilmesi, Depolanması, Muhafaza Edilmesi, Değiştirilmesi, Yeniden Düzenlenmesi, Açıklanması, Aktarılması, Devralınması, Elde Edilebilir Hâle Getirilmesi, Sınıflandırılması ya da Kullanılmasının Engellenmesi Gibi Veriler Üzerinde Gerçekleştirilen Her Türlü İşlemi” ifade etmektedir.

WESTEM‘e iletmiş olduğunuz yahut WESTEM tarafından edinilen kişisel verilerinizin kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK’ nın 5.Maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz. WESTEM ’in işbu Aydınlatma Metninde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna https://www.westem.com.tr/aydinlatma-metni-531 web adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak WESTEM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (“WESTEM” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


A)     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amaçları kapsamında; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla(“AMAÇLAR”) Kanun ‘un 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. WESTEM’ e iletmiş olduğunuz yahut WESTEM tarafından edinilen kişisel verileriniz, WESTEM’ in Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütülebilmesi ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi, fatura düzenlenmesi, çalışanların özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda veri güvenliğinin sağlanabilmesi, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, çalışanların bilgisayar/giriş kartı/telefon/araç gibi işin görülmesi için gereken ihtiyaçlarının karşılanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunması, sözleşme ilişkisinin kurulması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, seyahat planlamalarının yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması amaçlarıyla veri güvenliği sağlanarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen (başka birine danışmaksızın bağımsız), yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.


B)     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, WESTEM tarafından bu bilgilendirmenin (A) başlığı altındaki amaçlar doğrultusunda yurt içine aşağıdaki koşullarda aktarılabilecektir.

 

  1. 1.      Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Mahkeme, icra Müdürlükleriyle ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili Kamu Kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

WESTEM’ e iletmiş olduğunuz yahut WESTEM tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde KVKK 8.Maddesine uygun olarak WESTEM’ ın Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tüm kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, çalışanların özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda veri güvenliğinin sağlanabilmesi, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, çalışanların bilgisayar/giriş kartı/telefon/araç gibi işin görülmesi için gereken ihtiyaçlarının karşılanması, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, seyahat planlaması yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi amaçlarıyla faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıslardan hukukçulara, bankacılara, kargo şirketlerine, denetim şirketlerine, müfettişlere, turizm şirketlerine, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılacaktır.

  1. 2.      Üçüncü Kişilerle Kişisel Veri Paylaşımı

İşlenen kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürünlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz 3. Kişiler tarafından yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, şirketimizle ilgili tüm kampanya, yenilik ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bildirimin müşterilerimize iletilmesi, şirketimizin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde olduğu gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerinin yürütülmesi için teknik destek alınması amacıyla iş ilişkisi kurulan 3. Şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iş birliği içinde olduğumuz marka sahibi gerçek veya tüzel kişilere, daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam şirketleri, ajans ve yurt içi aktarılabilecektir. Yurt dışındaki 3. Kişilerle ve diğer ilgili iş ortaklarımıza gerekli ise; aydınlatma metni ve açık rıza alınarak aktarılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden WESTEM sorumlu değildir. Kişisel verilerinizin yurt dışına açık rızanız olmadan aktarılması söz konusu değildir.


C)     KİŞİSEL VERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut WESTEM’in yasal/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.


D)     KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

      Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

ü  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

ü  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

ü  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için internet sitemizden ve/veya şirketimiz insan kaynaklarından temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını “Ali Paşa Mahallesi Sülün Caddesi No:10 / B -C Çorlu / TEKİRDAĞ adresinde bulunan WESTEM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’ ne şahsen https://www.westem.com.tr/iletisim westem@hs01.kep.tr kısmı ile veya noter kanalı ile iletmeniz gerekmektedir. İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek farklı bir yöntem olması halinde, söz konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır. WESTEM, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, WESTEM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK’nın 13.Maddesi ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde WESTEM’ e iletebilirsiniz.

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve İlgili Yönetmelikler Gereğince

Saygılarımızla,

WESTEM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.